❻ โรงงานแปรรูป (Processing Factory)

บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด มีการสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบปรุงสุกพร้อมทานและแบบนำไปประกอบอาหาร ทั้งรสชาติอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน และสะดวกรวดเร็วในการนำไปประกอบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

Asia Farm and Foods Company Limited has conducted the products in the term of ready-to-cook and ready-to-eat in various dishes. To be an alternative good taste food for consumer. We also innovate the quality and packaging of the product as always to enhance the efficiency of the product and consumer’s satisfaction under the standard of Livestock Department.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general