❹ ฟาร์มเลี้ยงไก่ (Broiler Farm)

เราเพาะเลี้ยงลูกไก่ที่ได้มาตรฐานในฟาร์มเลี้ยงระบบปิด ซึ่งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยสัตวแพทย์ผู้เชียวชาญและสัตวบาลประจำฟาร์มภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานแปรรูปไก่ ให้มีน้ำหนักและสุขภาพที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

We raise handpicked baby chicks in the closing farm system which strictly controlled under the standards of Livestock Department and inspected by veterinary specialist and farm animal husbandry in order to meet the needs of processing factory to keep good weight and good health to consumers.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general