❸ โรงอาหารสัตว์ (Feed Mill)

สิ่งสำคัญในการทำให้ลูกไก่ของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ คือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ เราจึงให้ความสำคัญกับวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมของอาหารเป็นพิเศษ ซึ่งเราสามารถควบคุม เอาใจใส่ดูแลทุกขั้นตอนได้ จนถึงมือผู้บริโภค

One most important thing to raising best chick is ensuring that the chick will get all Nutrient they want aplenty. consequently,we focus on raw material and mix ratio which we can control and pay attention throughout the processing.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general