❷ โรงฟัก (Hatchery)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกไก่ที่ดีสู่ผู้บริโภค จำเป็นต้องมีโรงฟักลูกไก่ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์

To increase the efficiency in producing good chicks, modern hatchery is much required. Using computer system to control temperature, humidity and ventilation in the processing.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general