❶ ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ (Broiler Breeding Farm)

  เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้คุณภาพ จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน เลี้ยงใน “ระบบปิด” (Closing System) ทุกขั้นตอนของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

  We gives priority on breeder quality selection from the reliable sources, raising on “Closing System” farming standard,

  every processing is controlled under the principles of Livestock Department. To enhance the quality of source ingredients for consumer

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general