วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

สโลแกนบริษัท

สด สะอาด มาตรฐานมั่นใจ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งสู่ตลาดโลก บริโภคปลอดภัย

 

มาตรฐานมั่นใจ ไก่สดใหม่เอเซียฟาร์ม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านธุรกิจอาหารแบบครบวงจร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ล้ำสมัย
เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ครอบคลุมตั้งแต่โรงฟัก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ฟาร์มไก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงชำแหละ ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอื่น ๆ บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตและเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อม ๆกับคนในสังคม

ค่านิยมองค์กร

1. สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่มองการณ์ไกลแล้วไปให้ถึง(Creativity)

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ และเอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ หมั่นศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอกล้าคิดริเริ่ม ดัดแปลงและต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง


Creation of how to work efficiency, give employee an opportunity to challenge personal skill to improve quality and produce more effective. Prepare
themselves to get ready for every change in the future, overcoming all limitations and achieving all possibilities by exchanging knowledge, improve the ideas into real performance.

2. ใส่ใจในการบริการและความต้องการของลูกค้า(Care)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความพร้อมบริการลูกค้าอยู่เสมอ ต้องรู้จักลูกค้าและสินค้าอย่างเชี่ยวชาญเพื่อการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมยอมรับข้อผิดพลาดและดำเนินการแก้ไขในทันที เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ


Take good care of what customer needs and aim to 
The Company listens to customers’ needs and trains its personnel to know products and customers’ requirements in depth to provide service beyond expectation, all the while considering customers’points of view, even in tough times. 

The Company is ready to admit mistakes when they are made and find immediate solutions to respond to customers’ changing requirements.

3. ทำงานร่วมกันเป็นทีม(Cooperation)

 

บริษัทฯ ผลักดันให้บุคลากรมุ่งทำงานเพื่อองค์กรภายใต้เป้าหมายหลักเดียวกันและมีแนวทางในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงทางเลือก ที่เป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกันทุกฝ่าย รับฟังและเคารพในมุมมองที่แตกต่างอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือกันระหว่างสายงานและกลุ่มธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งขององค์กร เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคต และความก้าวหน้าขององค์กร


Work as a team for the progress of the business group
The Company drives its personnel to work for the corporation under the same overarching goals and bases its business decisions on choices that lead to the highest benefit for all. We listen to and respect all viewpoints, building new knowledge networks to raise expertise standards and foster joint experiences, as well as creating cooperation between branches and business groups, to become an organization of unity.

Enable registration in settings - general