ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงเป็ดและไก่มาเป็นเวลา 10 ปี เราวางแผนที่จะทำธุรกิจด้านอาหารตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่โรงฟัก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานเนื้อไก่แปรรูป ตลอดจนศูนย์กระจายสินค้า เพื่อกระจายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

Asia Farm and Foods Company Limited was established in 2008 which experienced in duck and chicken raising for 10 years. We plan to do from the food business starter to the product to consumer whether Hatchery, Parent Breeding Poultry Farm, Feed mill, Processing chicken factory or Distribution center. In order to distribute quality product to worldwide consumer.

Asia Farm and Foods Company Limited成立于2008年,在养鸭和养鸡方面拥有10年的经验。 我们计划将产品的所有食品业务,无论是孵化场,育种场,饲料厂,杀鸡场还是配送中心,将我们的优质产品分销到全球的消费者。

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

ภาษา »
Enable registration in settings - general