ฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ (Broiler Breeding Farm)

เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้คุณภาพ จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน เลี้ยงใน “ระบบปิด” (Closing System) ทุกขั้นตอนของการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

We give priority on breeder quality selection from the reliable sources, raising on “Closing System” farming standard, every processing is controlled under the principles of Livestock Department. To enhance the quality of source ingredients for consumer

โรงอาหารสัตว์ (Feed Mill)

สิ่งสำคัญในการทำให้ลูกไก่ของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ คือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ เราจึงให้ความสำคัญกับวัตถุดิบและอัตราส่วนผสมของอาหารเป็นพิเศษ ซึ่งเราสามารถควบคุม เอาใจใส่ดูแลทุกขั้นตอนได้ จนถึงมือผู้บริโภค

One most important thing to raising best chick is ensuring that the chick will get all Nutrient they want aplenty. consequently, we focus on raw material and mix ratio which we can control and pay attention throughout the processing.

โรงฟัก (Hatchery)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูกไก่ที่ดีสู่ผู้บริโภค จำเป็นต้องมีโรงฟักลูกไก่ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์

To increase the efficiency in producing good chicks, modern hatchery is much required. Using computer system to control temperature, humidity and ventilation in the processing. 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ (Broiler Farm)

เราเพาะเลี้ยงลูกไก่ที่ได้มาตรฐานในฟาร์มเลี้ยงระบบปิด ซึ่งควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยสัตวแพทย์ผู้เชียวชาญและสัตวบาลประจำฟาร์มภายใต้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานแปรรูปไก่ ให้มีน้ำหนักและสุขภาพที่ดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

We raise handpicked baby chicks in the closing farm system which strictly controlled under the standards of Livestock Department and inspected by veterinary specialist and farm animal husbandry in order to meet the needs of processing factory to keep good weight and good health to consumers.

โรงงานชำแหละไก่ (Chicken Slaughter Factory)

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีหลักการเชือดตามมาตรฐานฮาลาล และรักษาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP HACCP ของกรมปศุสัตว์ เครื่องจักรต่าง ๆ นำเข้ามาจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คงความสด สะอาด ด้วยการรักษาอุณหภูมิด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

The processing chicken factory has a slaughter principle according to Halal standard and controlled product quality by GMP and HACCP. Every machine was imported from professional machinery company with modern innovation to preserve the refreshment and moisture of the product by controlling temperature, also pay special attention to cleanliness of the product under the principle of Livestock Department.

มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตโดยหัวหน้าฝ่ายแต่ละภาคส่วน เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า คัดสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานออก ตรวจสอบวัดอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ก่อนนำลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

Every processing has to be checked and recorded by the leader of each processing section; the quality and specification of the product, the temperature controlling. To enhance assurance before filling it into the packaging. And deliver to consumer efficiently 

โรงงานแปรรูป (Processing Factory)

บริษัทเอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด มีการสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบปรุงสุกพร้อมทานและแบบนำไปประกอบอาหาร ทั้งรสชาติอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน และสะดวกรวดเร็วในการนำไปประกอบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

Asia Farm and Foods Company Limited has conducted the products in the term of ready-to-cook and ready-to-eat in various dishes. To be an alternative good taste food for consumer. We also innovate the quality and packaging of the product as always to enhance the efficiency of the product and consumer’s satisfaction under the standard of Livestock Department.

ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาจับต้องได้มากยิ่งขึ้น คุณสุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัทฯ  มีการวางแผนขยายตัวทางการตลาดไปทั่วประเทศไทย ด้วยความหลากหลายทางสินค้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค บริโภค และบริการจัดส่งทั่วไทย

To expand good price and high-quality product throughout country under the name of “Asia Foods Love You” which Including a variety of food; fresh, frozen, processed food and others. Also, delivery service to your home.

ภาษา »
Enable registration in settings - general