พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ครอบคลุมตั้งแต่โรงฟัก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ฟาร์มไก่ โรงงานอาหารสัตว์ โรงชำแหละ ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึงโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และอื่น ๆ บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตและเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อม ๆกับคนในสังคม

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general